Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai:

Gratzner Gabriella   vállalkozó 

Az adatkezelés célja és jogalapja:
Azonosítás, kapcsolattartás, írásbeli megkeresésre történő válaszadás. A kezelt adatok köre:
név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés ideje:
A kapcsolat lezárását követő 1 év, vagy leiratkozás.

Az adatfeldolgozó:
Gratzner Gabriella vállalkozó

Az érintettek jogai:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő/adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai
vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon, kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével
összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, kérelmére, valamint
egyéb esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse, kezelését
az adatkezelő korlátozza vagy törölje.

Jogorvoslat:
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: (1) 391-1400, fax: (1) 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése
jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza
vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint adatvédelmi
hatósági eljárás lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak
kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az
Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Az érintett az adatkezelő/adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az
adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az
adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő/adatfeldolgozó
köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek
egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a
bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az
adatkezelőt/adatfeldolgozót a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, az
adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve az érintett jogai érvényesülésének
biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén
egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is. A bíróság elrendelheti ítéletének –
az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, ha az alperes adatkezelő,
illetve adatfeldolgozó közfeladatot ellátó szerv, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a
nyilvánosságra hozatalt indokolja.
Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt
megtéríteni. Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi
jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve az
általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatfeldolgozó
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége
alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az
adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el. Nem kell megtéríteni a kárt és nem
követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog
megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Zárszó

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak mellett irányadók továbbá:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII.
törvény
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
– az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról
és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv (2002. július 12.)
– az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679
rendelete
rendelkezései